วิสัยทัศน์

       บูรณาการงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้น วิจัยด้านความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย การศึกษา
ความมั่นคงของมนุษย์ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนชุมชน การสนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเอง การให้บริการของภาครัฐ ค่านิยมและพฤติกรรมทางการเมือง