ทีมหน่วยวิจัย

member1 image

ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์

หัวหน้าหน่วยวิจัย

member2 image

ผศ.ดร.ครรชิต เชื้อขำ

บุคลากรในหน่วยวิจัย

member3 image

ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง

บุคลากรในหน่วยวิจัย

member4 image

อาจารย์สรัญญา โยะหมาด

บุคลากรในหน่วยวิจัย