หน้าแรก / โครงการวิจัย

โครงการวิจัย


  • การพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดตรังตามวิถีมุสลิม
  • ความมั่นคงของมนุษย์ของครูสังกัดโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษาที่คัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย