วัตถุประสงค์

icon-gearbox

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1

เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยทางด้านความมั่นคงของมนุษย์ในมิติด้านต่างๆ

network

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2

เพื่อประสานโจทย์วิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน ที่มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์