หน้าแรก / ต้อนรับหน่วยวิจัยและนวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้อนรับหน่วยวิจัยและนวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


new picture
new picture
new picture

ต้อนรับหน่วยวิจัยและนวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมตัวแทนอาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยนวัตกรรมการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และสมาชิกหน่วยวิจัยฯ ที่เดินทางมาศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยโดยใช้กิจกรรม Journal Club ของหน่วยวิจัยนวัตกรรมการบริหารองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยในการดำเนินงาน พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น