ติดต่อเรา

CEO image
CEO image
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
102 หมู่ 6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
CEO image
Call : 0-7520-1721 , 089-7836697
CEO image
Email: wisuttinee.t@psu.ac.th