ความเชื่อมโยงงานวิจัย

ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรม เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ความมั นคง ของมนุษย์ การศึกษา แผนงานด้านสังคม และวัฒนธรรม การสนับสนุนให้ชุมชน จัดการตนเอง การจัดทำยุทธศาสตร์และ แผนชุมชน การสร้างความเข้มแข็งและ การมีส่วนร่วมของชุมชน แผนงานด้านเศรษฐกิจ และชุมชน ค่านิยมและพฤติกรรมทางการเมือง การให้บริการของภาครัฐ แผนงานด้านการเมือง ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ ผศ.ดร.ครรชิต เชื อขำ อาจารย์สรัญญา โยะหมาด ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ อาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผศ.ดร.ครรชิต เชื้อขำ ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง