ความเป็นมา


งานวิจัยเรื่องความมั่นคงของมนุษย์

      ประเด็นเรื่องของ “ความมั่นคง” เป็นอีกมิติหนึ่งของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ถูกบรรจุเอาไว้ใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติภายในระยะเวลา 20 ปี” สำหรับกรอบแนวคิด “ความมั่นคงของมนุษย์” (Human Security) ประกอบด้วย 4 มิติ


CEO image
ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการมีงานทำและรายได้
CEO image
ความมั่นคงของมนุษย์ด้านครอบครัว
CEO image
ความมั่นคงของมนุษย์ด้านสุขภาพอนามัย
CEO image
ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา