โครงการวิจัย


 • การพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดตรังตามวิถีมุสลิม
 • ความมั่นคงของมนุษย์ของครูสังกัดโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษาที่คัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
 • โครงการบริการวิชาการ


 • อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ผลงานตีพิมพ์


 • อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ที่ตั้งหน่วยวิจัย


  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 102 หมู่ 6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
  ติดต่อเรา


  หากสนใจสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้
  Email : wisuttinee.t@psu.ac.th
  Call center : 0-7520-1721 , 089-7836697
  จันทร์-ศุกร์ 09:00-18:00 น.